Külföldi letelepedés bejelentése

A magyar állampolgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyja (életvitelszerűen, állandó jelleggel külföldön kíván élni, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e másik állampolgársággal vagy, hogy milyen gyakorisággal és mennyi időt tölt Magyarországon!), a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény rendelkezése szerint, bármely Járási Hivatalnál, külképviseleten, vagy Ügyfélkapun keresztül kell bejelentenie.

Annak eldöntése, hogy a magyar állampolgár mikor érzi úgy, hogy hosszútávon külföldön szeretne letelepedni és ezért külföldön élőként veteti magát nyilvántartásba, az állampolgár döntése.

A külföldi letelepedés bejelentésére irányuló – 2016. január 1-t követően beadott – kérelmek során NEM kell az ügyfélnek leadnia a személyazonosító igazolványát, mivel az új jogszabályi rendelkezések értelmében a külföldön élő magyar állampolgár is jogosult személyazonosító igazolványra. Azonban a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt, azaz a LIG-kártyát a továbbiakban is le kell adnia a kérelmezőnek, mivel a külföldön élő magyar állampolgárként történt nyilvántartásba vételét követően az eljáró hatóság kiállítja az érintett polgár új lakcímigazolványát. A LIG-kártya ilyen esetben azt igazolja, hogy az érintettnek nincs magyarországi lakóhelye, azon a „külföldi lakcím” szöveg szerepel.

A külföldi letelepedés bejelentésének módjai:

1. A legegyszerűbb és leggyorsabb, ha a magyar lakcíme szerinti Járási Hivatalban (okmányirodában) jelenti be a külföldön élőként való nyilvántartásba vételt. Ebben az esetben azonnal megkapja a kijelentést igazoló papírt.

Amennyiben nagykövetségünk Konzuli Osztályán szeretné külföldi letelepedését bejelenteni, az eljárás előreláthatólag 3-6 hónapot vesz igénybe, tekintettel arra, hogy kérelmét a magyarországi lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal bírálja el.

2. A külföldi letelepedés bejelentése a Konzuli Osztályon

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

3. A letelepedés elektronikus módon történő bejelentése

A külföldi letelepedési nyilatkozat megtételére az Ügyfélkapun keresztül, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) Webes ügysegéd alkalmazásával is benyújtható. Ennek elengedhetetlen, hogy az ügyfél rendelkezzen Ügyfélkapuval.

A személyazonosító igazolványt NEM viszont a lakcímkártyát ebben az esetben is szükséges leadni postai úton, vagy személyesen, ill. meghatalmazott útján a külképviseleten vagy a kiválasztott Járási Hivatalnál. Kérjük, hogy amennyiben postai úton küldik meg nekünk okmányaikat, írjanak azok mellé egy rövid kísérő levelet, amelyben jelzik, milyen célból küldik azokat a külképviseletre, valamint feltüntetik az elektronikus bejelentés során kapott azonosítószámot.

A külföldi letelepedés elektronikus úton (Webes ügysegéd) való bejelentésének eljárásrendje és jogkövetkezményei azonosak a járási hivatalnál és a konzulnál személyesen megtett bejelentésekével.

Mindhárom bejelentési módra érvényes, hogy amennyiben a LIG-kártyáját nem tudja leadni, büntetőjogi felelőssége tudatában, írásban nyilatkoznia kell annak okáról (elvesztés, megsemmisülés, lopás). A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az ügyfél természetes személyazonosító adatait (név, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve). Az okmány leadására törvényes képviselő, illetve meghatalmazott útján is lehetőség van.

Figyelem!
kiskorú gyermek külföldi letelepedésre vonatkozó kérelmét szülője (törvényes képviselője) terjesztheti elő. A kérelemhez csatolni kell mindkét szülőnek a kiskorú külföldi letelepedésére vonatkozó engedélyező nyilatkozatát
A mindkét szülő által megadott hozzájárulásra természetesen abban az esetben is szükség van, ha a szülők külön élnek, kivéve ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. 
Nem szükséges mindkét szülő együttes személyes megjelenése a kérelem benyújtásakor, de a távollevő szülő sajátkezű aláírásával ellátott engedélyező nyilatkozatát csatolni kell a beadványhoz. A hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szülő és a kiskorú személyazonosító adatait, valamint a szülő kifejezett hozzájárulását a kiskorú külföldi letelepedéséhez, és a nyilatkozatot két tanú előtt kell aláírni. 
Amennyiben a szülők a kiskorú gyermek külföldi letelepedését illetően nem tudnak megegyezni, és ezért nem áll rendelkezésre a mindkét szülő által aláírt nyilatkozat, akkor a gyámhatóság döntését kell mellékelni (kivételes szabályként ez fogja pótolni a szülők együttes engedélyező nyilatkozatát).

Fontos:
A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége egészen a letelepedési szándék bejelentéséig fennáll. Amennyiben ilyen nyilatkozatot nem tett, Magyarországon a járulékfizetési kötelezettségének továbbra is eleget kell tennie. Az adóhatóságok felé fennálló esetleges tartozásával kapcsolatosan a konzuli hivatal segítséget nyújtani nem tud.