Külföldi letelepedés bejelentése

A magyar állampolgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyja (életvitelszerűen, állandó jelleggel külföldön kíván élni, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e másik állampolgársággal vagy, hogy milyen gyakorisággal és mennyi időt tölt Magyarországon!), a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény rendelkezése szerint, bármely Járási Hivatalnál, külképviseleten, vagy Ügyfélkapun keresztül kell bejelentenie.

Annak eldöntése, hogy a magyar állampolgár mikor érzi úgy, hogy hosszútávon külföldön szeretne letelepedni és ezért külföldön élőként veteti magát nyilvántartásba, az állampolgár döntése.

A külföldi letelepedési szándék bejelentésének jogkövetkezménye az, hogy a személyazonosító igazolvány érvényessége megszűnik, tehát az a továbbiakban hivatalos okmányként (személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására, külföldre utazáshoz, hivatalos eljárásokban) nem lesz használható. Az érvénytelen személyazonosító igazolványt, illetőleg a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (LIG-kártya) a polgár köteles leadni.

Külföldi letelepedési szándék nyilvántartásba vételét követően az eljáró hatóság állítja ki az érintett polgár új lakcímigazolványát, melyet a konzuli tisztviselő ad át vagy kézbesít részére. A lakcímigazolvány azt igazolja, hogy az érintettnek nincs magyarországi lakóhelye, azon „külföldi lakcím” szöveg szerepel.

A külföldi letelepedés bejelentésének módjai:

1. A legegyszerűbb és leggyorsabb, ha a magyar lakcíme szerinti Járási Hivatalban (okmányirodában) jelenti be a külföldön élőként való nyilvántartásba vételt. Ebben az esetben azonnal megkapja a kijelentést igazoló papírt.

Amennyiben nagykövetségünk Konzuli Osztályán szeretné külföldi letelepedését bejelenteni, az eljárás előreláthatólag 3-6 hónapot vesz igénybe, tekintettel arra, hogy kérelmét a magyarországi lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal bírálja el.

2. A külföldi letelepedés bejelentése a Konzuli Osztályon

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

3. A letelepedés elektronikus módon történő bejelentése

A külföldi letelepedési nyilatkozat megtételére az Ügyfélkapun keresztül, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) Webes ügysegéd alkalmazásával is benyújtható. Ennek elengedhetetlen, hogy az ügyfél rendelkezzen Ügyfélkapuval.

A személyazonosító igazolványt és a lakcímkártyát ebben az esetben is szükséges leadni postai úton, vagy személyesen, ill. meghatalmazott útján a külképviseleten vagy a kiválasztott Járási Hivatalnál. Kérjük, hogy amennyiben postai úton küldik meg nekünk okmányaikat, írjanak azok mellé egy rövid kísérő levelet, amelyben jelzik, milyen célból küldik azokat a külképviseletre, valamint feltüntetik az elektronikus bejelentés során kapott azonosítószámot.

A külföldi letelepedés elektronikus úton (Webes ügysegéd) való bejelentésének eljárásrendje és jogkövetkezményei azonosak a járási hivatalnál és a konzulnál személyesen megtett bejelentésekével.

Mindhárom bejelentési módra érvényes, hogy amennyiben személyi igazolványát és LIG-kártyáját nem tudja leadni, büntetőjogi felelőssége tudatában, írásban nyilatkoznia kell annak okáról (elvesztés, megsemmisülés, lopás). A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az ügyfél természetes személyazonosító adatait (név, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve). Az okmányok leadására törvényes képviselő, illetve meghatalmazott útján is lehetőség van.

Figyelem!
kiskorú gyermek külföldi letelepedésre vonatkozó kérelmét szülője (törvényes képviselője) terjesztheti elő. A kérelemhez csatolni kell mindkét szülőnek a kiskorú külföldi letelepedésére vonatkozó engedélyező nyilatkozatát
A mindkét szülő által megadott hozzájárulásra természetesen abban az esetben is szükség van, ha a szülők külön élnek, kivéve ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. 
Nem szükséges mindkét szülő együttes személyes megjelenése a kérelem benyújtásakor, de a távollevő szülő sajátkezű aláírásával ellátott engedélyező nyilatkozatát csatolni kell a beadványhoz. A hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szülő és a kiskorú személyazonosító adatait, valamint a szülő kifejezett hozzájárulását a kiskorú külföldi letelepedéséhez, és a nyilatkozatot két tanú előtt kell aláírni. 
Amennyiben a szülők a kiskorú gyermek külföldi letelepedését illetően nem tudnak megegyezni, és ezért nem áll rendelkezésre a mindkét szülő által aláírt nyilatkozat, akkor a gyámhatóság döntését kell mellékelni (kivételes szabályként ez fogja pótolni a szülők együttes engedélyező nyilatkozatát).

Fontos:
A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége egészen a letelepedési szándék bejelentéséig fennáll. Amennyiben ilyen nyilatkozatot nem tett, Magyarországon a járulékfizetési kötelezettségének továbbra is eleget kell tennie. Az adóhatóságok felé fennálló esetleges tartozásával kapcsolatosan a konzuli hivatal segítséget nyújtani nem tud.